CONTACT.

Each superhero has its own super residence. How will you find us? Thanks to this map you will reach us:

Contact Hero, ul. Legionowa 28,
15 - 281 Białystok

SEND A MESSAGE.

Name

Surname

E-mail

Phone number

Message

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez ContactHero Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w celu ułatwienia z kontaktu z Państwem w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. ▾

Jednocześnie zostałem poinformowany, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest ContactHero Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28 lok. 308, 15-281 Białystok, NIP: 9662112576 (ADO),
  2. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) „RODO”,
  3. moje dane osobowe zostaną przekazywane uprawnionym pracownikom administratora,
  4. odbiorcami moich danych mogą być dostawcy systemów informatycznych i usług IT, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz ContactHero Sp. z o.o. związane z informatyką i IT,
  5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez. ContactHero Sp. z o.o.,
  6. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ContactHero Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną,
  7. wiem, że przysługuje mi prawo: dostępu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  8. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uznam, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa,
  9. podanie danych osobowych jest wymagane w celu prawidłowego świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego. Brak podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością udzielenia odpowiedzi na zapytanie i prowadzenia korespondencji lub wybrany przeze mnie kanał komunikacji.

YOUR MESSAGE HAS BEEN SENT